2017-06-05

Wezwanie do składania oświadczeń o
nieodpłatnym nabyciu udziałów

Ogłoszenie zarządu Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.

Zarząd Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 50 działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników  (Dz. U. z 2016r., poz. 981 j.t. z późn. zm.) wzywa uprawnionych pracowników do złożenia pisemnych oświadczeń o zamiarze nieodpłatnego nabycia udziałów Siarkopol Tarnobrzeg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w terminie do 2 listopada 2017 roku w siedzibie Spółki w Tarnobrzegu przy ulicy Zakładowej 50.

Ważne informacje

Oświadczenie może być również przesłane listem poleconym na adres:

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.

ul. Zakładowa 50

39-400 Tarnobrzeg

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników przez uprawnionych pracowników rozumie się:

 • osoby będące w dniu wykreślenia z rejestru komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki Siarkopol przedsiębiorstwo państwowe, tj. w dniu 1 maja 2017 roku pracownikami tego przedsiębiorstwa,
 • osoby fizyczne, które w dniu wykreślenia komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców były stroną umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym, zawartej na podstawie przepisów rozdziału 8a ustawy z dnia 25 września 1981r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2013r., poz. 1384 z późn. zm.),
 • osoby, które przepracowały co najmniej dziesięć lat w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym oraz jego poprzedniku, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło  wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn niedotyczących pracowników.
 • osoby, które po przepracowaniu dziesięciu lat w przedsiębiorstwie państwowym podlegającym prywatyzacji oraz jego poprzedniku, zostały przejęte przez inne zakłady pracy w trybie art. 231 Kodeks pracy.

Niezłożenie oświadczenia w podanym terminie powoduje utratę prawa do nieodpłatnego nabycia udziałów.

Oświadczenie uprawnionego pracownika zawiera

 1. imię i nazwisko oraz imię ojca uprawnionego pracownika,
 2. numer ewidencyjny PESEL,
 3. serię i numer dowodu tożsamości,
 4. miejsce zamieszkania i adres,
 5. zamiar nieodpłatnego nabycia udziałów od Skarbu Państwa,
 6. datę złożenia oświadczenia,
 7. podpis uprawnionego pracownika.

Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów może być wykorzystane przez uprawnionych pracowników tylko w jednej spółce.

Łącznie z oświadczeniem o zamiarze nieodpłatnego nabycia udziałów uprawniony pracownik składa pisemne oświadczenie o nieskorzystaniu z prawa do nieodpłatnego nabycia udziałów (lub akcji ) w innej spółce.

Lista uprawnionych pracowników zostanie wywieszona w dniu 2 grudnia 2017 roku w siedzibie spółki w Tarnobrzegu przy ulicy Zakładowej 50 na tablicy ogłoszeń spółki na okres miesiąca.

Reklamacje dotyczące pominięcia uprawnionego na liście lub sprostowania okresu zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym oraz jego poprzedniku należy składać w formie pisemnej do dnia 2 stycznia 2018 roku w siedzibie spółki w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 50. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, bądź poświadczające okres zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym oraz jego poprzedniku.

Reklamacje będą rozpatrywane w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty ich złożenia.

Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Spółka poinformuje wnoszącego na piśmie.

Zbywanie udziałów uprawnionym nastąpi po zbyciu przez Skarb Państwa pierwszych udziałów na zasadach ogólnych, o czym uprawnieni zostaną poinformowani odrębnymi ogłoszeniami opublikowanymi na stronie internetowej Spółki oraz Ministerstwa Rozwoju.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie spółki w Tarnobrzegu przy ulicy Zakładowej 50, pokój nr 50 lub pod numerem telefonu 15 855 46 56.