Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprzedaż praw własności lokali mieszkalnych położonych w Olsztynie
Ogłoszenie spółki Hotele Olsztyn Sp. z o.o. z siedzibą w
Olsztynie dot. sprzedaży praw własności lokali mieszkalnych.
03.03.2017 więcej
Sprzedaż urządzeń używanych spółki Polfa Tarchomin
Spółka Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż: tabletkarki
rotacyjnej typ XXXI Wilhelm Fette, wirówki typ
BRPX-617SFV31CGL-50 z wyposażeniem
03.03.2017 więcej
Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego MR
Ministerstwo Rozwoju posiada do zagospodarowania w drodze
nieodpłatnego przekazania innej jednostce administracji
publicznej niżej wskazane zbędne składniki majątku ruchomego.
20.12.2016 więcej
Konsultacje programu współpracy MR z NGO
Konsultacje społeczne dot. "Programu współpracy Ministerstwa
Rozwoju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017."
04.10.2016 więcej
Konsultacje dot. "Koncepcji programowej udziału Polski w EXPO 2017"
Konsultacje społeczne dotyczące "Koncepcji programowej udziału
Polski w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 w Astanie w
Republice Kazachstanu"
22.08.2016 więcej
Konsultacje społeczne prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Transportowego dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
Konsultacje społeczne: Prognozy oddziaływania na środowisko
projektu Planu Transportowego dla Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia na lata 2014-2020 wraz z projektem Planu.
12.04.2016 więcej