2015-12-09

Organy i jednostki podległe lub nadzorowane
przez Ministra Rozwoju i Finansów

Organami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działów administracji rządowej:  gospodarka i rozwój regionalny są:

Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. z  2016 r.,poz 1595)

 

Jednostkami podległymi Ministrowi Rozwoju i Finansów w zakresie działów administracji rządowej:  gospodarka i rozwój regionalny są:

 

Jednostkami nadzorowanymi przez Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działów administracji rządowej:  gospodarka i rozwój regionalny są:

 

Jednostki podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa ustawa z dnia 9 listopada 2000 r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1095, z późn. zm.).

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów lub przez niego nadzorowanych w zakresie działów administracji rządowej: gospodarka i rozwój regionalny, określa obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw, minister właściwy do spraw gospodarki którym jest obecnie Minister Rozwoju, od dnia 30 czerwca 2016 r. wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa wynikające z praw do akcji w odniesieniu do spółek:

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

 

Przedmiotowa ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 510) polegające na wzmocnieniu roli ministra właściwego do spraw gospodarki w zarządzaniu BGK z uwagi na istotną rolę, jaką BGK pełni w realizacji programów wspierających rozwój gospodarczy.

Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Dodatkowo prezentujemy informacje o:

Biurach Informacji Gospodarczej

Centrach Badawczo-Rozwojowych

Sprawozdaniach finansowych instytutów badawczych

Specjalnych Strefach Ekonomicznych