2016-05-24

Zasady naboru do służby cywilnej

Zasady naboru

 

 

Nabory na wolne stanowiska w służbie cywilnej reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1111 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 4 ustawy o służbie cywilnej, w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

 • jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Biuro Zarzadzania Zasobami Ludzkimi dokonuje formalnej oceny ofert, w ramach której sprawdzana jest kompletność wymaganych dokumentów oraz spełnienie przez kandydatów wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze, w zakresie udokumentowanym przez kandydatów. 

 

 

Sposób przygotowania aplikacji – wymagane dokumenty

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w każdym przypadku zobowiązani są do złożenia niżej wymienionych dokumentów (punkt ogłoszenia „wymagane dokumenty i oświadczenia”):

 • CV lub życiorysu i listu motywacyjnego;
 • kopii dowodu osobistego albo oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie (dokumenty w języku polskim);
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe (podpisane własnoręcznie);
 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (podpisane własnoręcznie);
 • kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób chcących skorzystać z uprawnienia określonego w art. 29a ust 2 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.).

 

Ważne informacje:

 1. Błędne oświadczenia to odrzucenie aplikacji kandydata, zatem dla ułatwienia można korzystać ze wzoru oświadczeń (DOC 25 KB).
 2. Dokumenty można uzupełniać tylko w dacie ważności ogłoszenia.
 3. Jeśli w ogłoszeniu wskazano wymóg znajomości języka obcego, w aplikacji należy podać swój poziom znajomości języka. Może to być informacja deklaratywna w CV lub jako załącznik w postaci oświadczenia, lub certyfikatu. Opis poziomów biegłości językowej wg. skali przyjętej przez Radę Europy (PDF 191 KB)
 4. Dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym, należy przetłumaczyć na język polski.
 5. W przypadku posiadania dyplomu studiów wyższych z uczelni zagranicznej, kandydat dołącza do aplikacji kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Informacje dotyczące uznawalności dyplomów zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu do Ministerstwa.
 7. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane kandydatom, stąd prosimy o załączanie tylko tych dokumentów, które są niezbędne, a w przypadku zaświadczeń - ich kopii. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.
 8. Rozpatrywane będą tylko aplikacje przysyłane w odpowiedzi na aktualne ogłoszenie o naborze, pozostałe aplikacje przysłane poza procesem rekrutacji, tj. bez wskazania nr ogłoszenia i/lub bez załączonych wymaganych dokumentów, będą niszczone.

 

Weryfikacja formalna

W toku postępowania rekrutacyjnego weryfikowane są wszystkie wymagania wskazane w treści ogłoszenia. Kandydaci spełniający wymagania formalne są kwalifikowani do udziału w kolejnym etapie naboru następującym po weryfikacji ofert pod względem formalnym.

 

Po dokonaniu formalnej oceny, Biuro Zarzadzania Zasobami Ludzkimi przekazuje komisji przeprowadzającej nabór oferty zakwalifikowane do dalszego etapu naboru, wraz ze wskazaniem osób, które dołączyły do aplikacji kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacje dotyczące spełniania wymagań formalnych można uzyskać pod numerem telefonu: 22 273 73 08 lub 22 273 82 71. 

Załączniki

  oświadczenia na po...by naboru.doc 24,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Poziomy biegłości...ęzykowej.pdf 191,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BZL_104_starszy_spe...sonalnego.pdf 292,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DZF_91_z_specjalist...łecznego.pdf 289,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DP_95_z_podreferend...e Prawnym.pdf 291,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DIP_108_z_starszy s... Promocji.pdf 280,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DSR_93_Z_referendar...i_Rozwoju.pdf 289,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DRC_106_referendarz...Cyfrowego.pdf 290,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BP_113_z_główny_s...getycznej.pdf 291,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DPP_114_z_specjalis...ionalnych.pdf 290,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BZL_117_starszy_spe..._Szkoleń.pdf 296,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BZL_121_Z_starszy_s..._Ludzkimi.pdf 345,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DBR_85_Z_referendar...u_Rozwoju.pdf 343 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DSR_119_z_specjalis...i Rozwoju.pdf 291,42 KB (pdf) szczegóły pobierz