Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Petycja z 20 lutego 2018 r.
Petycja dotyczy m.in. podjęcia działań w zakresie zmiany
organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
21.02.2018 więcej
Petycja z 1 lutego 2018 r.
Petycja dotyczy wznowienia prac nad projektem ustawy o zmianie
prawa wspólużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów
20.02.2018 więcej
Petycja z 14 grudnia 2017 r.
Petycja dotyczy prośby o podjęcie działań w celu ochrony i
restytucji majątku spółki, w której Skarb Państwa posiada
znaczący pakiet akcji.
14.02.2018 więcej
Petycja z dnia 18 grudnia 2017 r.
Petycja dotyczy rozwiązań systemowych zwiększających dochody
budżetu, zmniejszających wydatki lub regulujących
działalność instytucji rządowych
01.02.2018 więcej
Petycja z dnia 24 listopada 2017 r.
Petycja dotyczy propozycji zmian w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.
01.02.2018 więcej
Petycja z dnia 26 października 2017 r.
Petycja dotyczy propozycji zmian w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.
30.01.2018 więcej
Petycja z dnia 17 listopada 2017 r.
Petycja dotyczy publikowania petycji i odpowiedzi na nie.
23.11.2017 więcej
Petycja z dnia 9 listopada 2017 r.
Petycja dotyczy przyrządu pomiarowego Ultralyte LTI 20-20 100 LR
UX026266. Opublikowano również odpowiedź na petycję.
15.11.2017 więcej
Petycja z dnia 2 października 2017 r.
Petycja dotyczy propozycji zmian w przepisach z zakresu
legalizacji wodomierzy
09.11.2017 więcej
Petycja z dnia 3 sierpnia 2017 r.
Przedmiotem petycji jest m.in. postulat, aby firmy windykacyjne
miały obowiązek upewnienia się co do zasadności tego
roszczenia, zanim złożą informację i zażądają wpisu w KRD.
11.09.2017 więcej
123