Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG-V.2610.17.2017.KB Dostawa na Ukrainę sprzętu elektronicznego w ramach projektu Polskiej pomocy rozwojowej „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy oraz konkurencyjności regionów”  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
10.000,00 PLN  
Ogłaszający
Ministerstwo Rozwoju  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
pl. Plac Trzech Krzyży  
Numer budynku
3  
Data publikacji od
2017-08-25  
Data publikacji do
2017-11-07  
Termin składania ofert
2017-09-11 10:00  
Numer zgłoszenia
BDG-V.2610.17.2017.KB  

Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 11 września 2017 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju - pokój 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunki Zamówienia
Załącznik Nr 1 – wzór Formularza Ofertowego oraz Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego – Specyfikacja techniczna
Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy
               Załącznik nr 3 do IPU – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu wykonanych dostaw.

Informacje z dnia 11.09.2017 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
W części załączniki została zamieszczona informacja z otwarcia ofert.


Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Informacja z dnia 21 września 2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Komputronik Biznes Sp. z o.o. ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań.
Oferta w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w SIWZ.
W załącznikach zamieszczono informację o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją.

Postępowanie zostało unieważnione
Poniżej zmieszczono ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 27.10.2017 r.

Załączniki

  Ogloszenie_Zamowien..._17KB2017.pdf 83,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_Pomoc_rozwojow..._17KB2017.pdf 354,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_1_Formularz Ofe...17KB2017.docx 59,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_2_IPU_17KB2017_...rozwojowa.pdf 297,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_3Umowy_SOPZ_17KB2017.pdf 97,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_3_Oswiadczenie_...i_17KB17.docx 24,8 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_4_Oswiadczenie_...e_17KB17.docx 27,53 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_5_Grupa_kapitalowa_17KB17.doc 54 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_6_Wykaz_dostaw_...17KB2017.docx 24,51 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja_otwarcie...rt_17KB17.pdf 191,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ocena_ofert_wybor_17KB2017.pdf 195,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogloszenie o uniewaznieniu.pdf 121,99 KB (pdf) szczegóły pobierz